info@childpub.af

+۹۳(0)۷۹۴ ۹۷۲ ۱۵۸


  • عنوان گالری امتحانی عنوان گالری امتحانی عنوان گالری امتحانیعنوان گالری امتحانی
  • مقایسه کردن فرزندتان با دیگران تصویری منفی از خودشان به آنها می‌دهد
  • مقایسه کردن فرزندتان با دیگران تصویری منفی از خودشان به آنها می‌دهد.
  • مقایسه کردن فرزندتان با دیگران تصویری منفی از خودشان به آنها می‌دهد.
  • مقایسه کردن فرزندتان با دیگران تصویری منفی از خودشان به آنها می‌دهد.
  • مقایسه کردن فرزندتان با دیگران تصویری منفی از خودشان به آنها می‌دهد.
  • مقایسه کردن فرزندتان با دیگران تصویری منفی از خودشان به آنها می‌دهد

بخش تولیدات ما

برای اینکه فرزندانتان را با کودکان دیگر مقایسه نکنید، دلایل زیادی وجود دارد. این مقایسه چه با خواهر و برادرهای او باشد و چه با بچه یکی از آشنایان، قرار دادن فرزندتان در معرض اینگونه مقایسات، اعتمادبه‌نفس آنها را به شدت خدشه‌دار کرده و باعث می‌شود احساس حقارت کنند. باوجود این، بسیاری از والدین وقتی می‌بینند فرزندشان به خوبی بچه‌های دیگر نیست، دست به این مقایسه‌ها می‌زنند. در زیر به دلایل مهمی اشاره می‌کنیم که به شما نشان می‌دهد چرا نباید فرزندتان را با دیگران مقایسه کنید.

مقایسه کردن فرزندتان با دیگران تصویری منفی از خودشان به آنها می‌دهد

برای اینکه فرزندانتان را با کودکان دیگر مقایسه ...

برای اینکه فرزندانتان را با کودکان دیگر مقایسه نکنید، دلایل زیادی وجود دارد. این مقایسه چه با خواهر و برادرهای او باشد و چه با بچه یکی از آشنایان، قرار دادن فرزندتان در معرض اینگونه مقایسات، اعتمادبه‌نفس آنها را به شدت خدشه‌دار کرده و باعث می‌شود احساس حقارت کنند. باوجود این، بسیاری از والدین وقتی می‌بینند فرزندشان به خوبی بچه‌های دیگر نیست، دست به این مقایسه‌ها می‌زنند. در زیر به دلایل مهمی اشاره می‌کنیم که به شما نشان می‌دهد چرا نباید فرزندتان را با دیگران مقایسه کنید.

مقایسه کردن فرزندتان با دیگران تصویری منفی از خودشان به آنها می‌دهد

برای اینکه فرزندانتان را با کودکان دیگر مقایسه ...

برای اینکه فرزندانتان را با کودکان دیگر مقایسه نکنید، دلایل زیادی وجود دارد. این مقایسه چه با خواهر و برادرهای او باشد و چه با بچه یکی از آشنایان، قرار دادن فرزندتان در معرض اینگونه مقایسات، اعتمادبه‌نفس آنها را به شدت خدشه‌دار کرده و باعث می‌شود احساس حقارت کنند. باوجود این، بسیاری از والدین وقتی می‌بینند فرزندشان به خوبی بچه‌های دیگر نیست، دست به این مقایسه‌ها می‌زنند. در زیر به دلایل مهمی اشاره می‌کنیم که به شما نشان می‌دهد چرا نباید فرزندتان را با دیگران مقایسه کنید.

مقایسه کردن فرزندتان با دیگران تصویری منفی از خودشان به آنها می‌دهد

برای اینکه فرزندانتان را با کودکان دیگر مقایسه ...

تازه ترین خبر ها

با خبر های جدید ما خود را آپدیت نگهدارید