info@childpub.af

+۹۳(0)۷۹۴ ۹۷۲ ۱۵۸


درباره ما

ما چی کسانی هستیم؟

پدر یا مادر بودن یک مسابقه نیست و لازم نیست به بقیه والدین نشان دهید که فرزندتان چقدر بهتر از بقیه است یا نگران باشید که بقیه بچه‌ها بهتر از بچه شما هستند. فقط باید با محبت آنها را تشویق کنید که خودشان را باور داشته باشند و کمکشان کنید که توانایی‌های خودشان را کشف کنند.

پدر یا مادر بودن یک مسابقه نیست و لازم نیست به بقیه والدین نشان دهید که فرزندتان چقدر بهتر از بقیه است یا نگران باشید که بقیه بچه‌ها بهتر از بچه شما هستند. فقط باید با محبت آنها را تشویق کنید که خودشان را باور داشته باشند و کمکشان کنید که توانایی‌های خودشان را کشف کنند.

دیدگاه ما:

پدر یا مادر بودن یک مسابقه نیست و لازم نیست به بقیه والدین نشان دهید که فرزندتان چقدر بهتر از بقیه است یا نگران باشید که بقیه بچه‌ها بهتر از بچه شما هستند. فقط باید با محبت آنها را تشویق کنید که خودشان را باور داشته باشند و کمکشان کنید که توانایی‌های خودشان را کشف کنند.

آهداف ما:

پدر یا مادر بودن یک مسابقه نیست و لازم نیست به بقیه والدین نشان دهید که فرزندتان چقدر بهتر از بقیه است یا نگران باشید که بقیه بچه‌ها بهتر از بچه شما هستند. فقط باید با محبت آنها را تشویق کنید که خودشان را باور داشته باشند و کمکشان کنید که توانایی‌های خودشان را کشف کنند.

 فعالیت های ما:

  1. مقایسه کردن فرزندتان با دیگران تصویری منفی از خودشان به آنها می‌دهد.
  2. مقایسه کردن فرزندتان با دیگران تصویری منفی از خودشان به آنها می‌دهد.
  3. مقایسه کردن فرزندتان با دیگران تصویری منفی از خودشان به آنها می‌دهد.
  4. مقایسه کردن فرزندتان با دیگران تصویری منفی از خودشان به آنها می‌دهد.
  5. مقایسه کردن فرزندتان با دیگران تصویری منفی از خودشان به آنها می‌دهد.
  6. مقایسه کردن فرزندتان با دیگران تصویری منفی از خودشان به آنها می‌دهد.
  7. مقایسه کردن فرزندتان با دیگران تصویری منفی از خودشان به آنها می‌دهد.